รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา ชำระเงิน เลขโต๊ะ SVN